Error: Embedded data could not be displayed. نیاز رو تو خودم کشتم، که هرگز تا نشه پشتم - یادایام
جمعه 28 آذر‌ماه سال 1393
نیاز رو تو خودم کشتم، که هرگز تا نشه پشتم
بدون تو چه پروازی، چه احساسی چه آوازی
تویی که از صدای من، شراب کهنه می سازی
بیا خوبم که می دانم، در این بازی نمی بازی

نیاز رو تو خودم کشتم، که هرگز تا نشه پشتم
زدم بر چهره ام سیلی، که هرگز وا نشه مشتم

من آن خنجر به پهلویم، که دردم را نمی گویم
به زیر ضربه های غم، نیفتد خم به ابرویم

مرا اینگونه گر خواهی، دلت را آشیانم کن
من آن نشکستنی هستم، بیا و امتحانم کن

غرور ای ناجی حرمت، تو با من پا به پایی کن
به هنگام سقوط من، تو در من خودنمایی کن

من آن خورشید زرپوشم، که با ظلمت نمی جوشم
بجز آغوش دریا را، نمی گیرم در آغوشم

مرا اینگونه گر خواهی دلت را آشیانم کن
من آن نشکستنی هستم بیا وامتحانم کن

من آن دیوانه پر بارم ،که در خود واژه ها دارم
درون دشت اندیشه ،به غیر از گل نمیکارم

من آن ابر بهارانم ، که از خاشاک بیزارم

به جز بر چهره گلها ، نمی گریم نمی بارم

نیاز رو تو خودم کشتم، که هرگز تا نشه پشتم
زدم بر چهره ام سیلی، که هرگز وا نشه مشتم

من آن خنجر به پهلویم، که دردم را نمی گویم
به زیر ضربه های غم، نیفتد خم به ابرویم

مرا اینگونه گر خواهی، دلت را آشیانم کن

من آن نشکستنی هستم، بیا و امتحانم کن